Sáng kiến của nhà sáng lập

SÁNG KIẾN CỦA NHÀ SÁNG LẬP
Tôi nhận thấy 2 thể thức, thứ nhất, Phương cầu Sinh thái viết tắt là CREV, thứ hai, Tứ giác Cốt lõi, viết tắt là CSCT
Phương Cầu Sinh Thái CREV, trong đó C là Cộng đồng, viết tắt của chữ Community, R là nguồn Tài nguyên, viết tắt của chữ Resources, E là hệ sinh thái, viết tắt của chữ Ecosystem, V là các giá trị, viết tắt của chữ Values. Đây là một phối thức tác tạo và thực thi bền vững cho mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và hệ thống trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt rất cần thiết trong lĩnh vực y tế, giáo dục và công nghệ.
Tứ giác cốt lõi CSCT, một sáng kiến từ năm 2013, khi đó tôi đang trên hành trình xây dựng cộng đồng Quản lý Bệnh viện Tư nhân (HMG). Đây là nguyên lý hoạt động cơ bản của mọi hệ sinh thái. Trong đó, C là Kết nối, viết tắt của chữ Connecting, S là Chia sẻ, viết tắt của chữ Sharing, C là hợp tác, viết tắt của chữ Cooperating, T là Đồng hành, viết tắt của chữ Together. CSCT là một phương thức để đồng tác tạo ra giá trị và lợi ích. Lợi ích và giá trị là 2 trong những yếu tố quyết định thành công trong tiến trình xây dựng và phát triển đội, nhóm, hệ sinh thái và cộng đồng.
--------------- Phùng Thắm ---------------