Triết lý, sứ mệnh và tầm nhìn

TRIẾT LÝ, SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN

Triết lý
ZTA là sự hội tụ dựa trên hai nền tảng triết lý Đông Phương và Tây Phương, là sự kết hợp giữa Tính Không và sự tiến hóa không giới hạn, được viết tắt là ZTA và ATZ. Sự vận hành của phối thức này tạo thành vô số vòng tuần hoàn. ZTA là sự kích hoạt tiến trình Zero to All, đó là hành trình “đi, khám phá và xây dựng”, và “All to Zero” là con đường trở về và cái mới hình thành. ZTA và ATZ là quá trình tác tạo và cống hiến trọn vẹn, hình thành nên những dòng giá trị vật chất và tinh thần trong không gian rộng mở và  trường tồn.

Sứ mệnh
ZTA hỗ trợ tiến trình khởi tạo, phát triển và hướng dẫn bảo toàn phương cầu sinh thái cho các cá nhân, các công ty, các tổ chức trên hành trình hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghệ.

Tầm nhìn
Tầm nhìn của ZTA được hình dung về các phương cầu sinh thái với những tinh hoa được gạn lọc, tiếp nối, và có khả năng tái tạo trong từng chu kỳ, xuyên qua mọi sự thay đổi, để luôn phát triển về phẩm và lượng. ZTA có một hành trình không giới hạn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giáo dục và công nghệ, tất cả trên quỹ đạo được dẫn dắt bởi sự chân chính.

Giá trị cốt lõi
Giá trị cốt lõi của ZTA là ZTA Core, ZTA Core hình thành từ phối thức của BIT, HAL, TAC & SBS
  • BIT : Tin vào Chân lý – Believing in the Truth
  • HAL: Hạnh phúc cho những ai khi đến với ZTA và ngay cả khi rời khỏi ZTA. Happiness both Arriving and Leaving
  • TAC: Tri ân Tất cả - Thanking All Cosmos
  • SBS: Chia sẻ để cùng lớn hơn, mạnh hơn, đó không phải là sự chia ly. Bởi vì có một trong tất cả và tất cả được hình thành từ mỗi một, cùng nhau mà thành. Sharing and Separating are to be bigger and stronger together, they aren’t the isolation

PHỐI THỨC BÊN TRONG CỦA ZTA  - THE INTERNAL MIX OF ZTA 
Phối thức bên trong của ZTA là sự phối hợp các yếu tố bao gồm: triết lý, sứ mệnh, tầm nhìn, hành động cốt lõi, mục tiêu và kết quả cốt lõi, các giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi
Phối thức bên trong luôn có sự tương tác và gắn kết với bên ngoài thông qua Tứ giác cốt lõi CSCT.
Phối thức đó được vận hành để tiếp nối, kế thừa và tác tạo các dòng tinh hoa. Một phối thức sống động khi chuyển đổi được sứ mệnh thành các chương trình hành động cụ thể, đo lường được các kết quả. Cũng như thế, tầm nhìn không chỉ là ước mơ xa xôi mà hiển thị ngay trong từng việc làm của mỗi thành viên; các giá trị cốt lõi thấm sâu, và tỏa ra từ các thành viên (Ztans) mỗi khi hiện diện là chính là đại sứ văn hóa của ZTA. Các Ztans luôn nỗ lực để hoàn thành sứ mệnh, tầm nhìn và hoàn thiện các giá trị cốt lõi.
--------------- Phùng Thắm, 2022 ---------------